OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY

PLATNÉ OD 1. 4. 2019

Apartmány Prima Nova Lake Nové Chalupy 122, Nová Pec

1. Smluvní strany

Vzájemný smluvní vztah mezi ubytovanými osobami (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení : Apartmány Prima Nova Lake, kterým je FO-Ing. Karel Šimek ,Markova 285 Stěžery 50321, IČ:11019204, DIČ:CZ6001310249 (dále jen ubytovatel), se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.
Ubytovatel si vyhrazuje právo změny.

2. Ceny

Pevné ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v českých korunách, v prezentaci na webových stránkách v sekci Ceník.

3. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro zákazníka je závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace pobytu. Údaje v prezentačních materiálech mají pouze informační charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci, náhlá porucha či havárie, která nemůže být pro svůj rozsah odstraněna do příjezdu zákazníka) změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

4. Platba zálohy a doplatku za ubytování

Po provedení rezervace zákazníkem je pro potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši 50% z celkové ceny pobytu. Záloha se hradí převodem na bankovní účet ubytovatele a je splatná do 5ti dnů od rezervace. Číslo účtu ubytovatele je 94848511/0100

Doplatek ve výši 50% z ceny pobytu je splatný do 15ti dnů před zahájením pobytu.

5. Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení EU, ze dne, 25. 5. 2018, na ochranu osobních údajů  GDPR, naše firma prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté od klientů a obchodních partnerů, slouží pouze k účelům firmy a nikoli k jejich následnému předávání třetím osobám. Osobní údaje v papírové i elektronické podobě, jsou bezpečně archivovány a žádná třetí osoba k nim nemá přístup.

6. Odpovědnost zákazníka

Zákazník odpovídá za případnou škodu na ztracených, rozbitých a jinak poškozených částí inventáře. V případě vzniku škody ze strany zákazníka, je zákazník povinen bez zbytečného odkladu uhradit škodu v plné výši.

7. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoli před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí e-mail, doručený na elektronickou adresu ubytovatele). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu, je datum a čas doručení písemného oznámení. Storno poplatky se účtují z celkové ceny pobytu následovně:

Do 30tí dnů před zahájením pobytu bez poplatku.

Do 5ti dnů před zahájením pobytu 50% z ceny pobytu.

Méně než 5 dnů před zahájením pobytu 70% z ceny pobytu.

8. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky spojené s kvalitou poskytovaných služeb neprodleně oznámit.
V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu, v průběhu pobytu tak, aby bylo možno vzniklé závady odstranit. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se, nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu. Totéž platí i v případě, pokud ubytovatel shledá, že reklamace uplatňovaná zákazníkem, je neoprávněná.

9. Pojištění

Účastníci pobytů nejsou ze strany ubytovatele pojištěni a pojištění není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zajišťují účastníci pobytu na své vlastní náklady samostatně.

 

Ve Stěžerách 1.4.2019

Ing. Karel Šimek

Provozovatel ubytovacího zařízení

Apartmány Prima Nova Lake